Brenna  |  Cieszyn  |  Chybie  |  Dębowiec  |  Goleszów   |  Hażlach  |  Istebna  Skoczów   |   Strumień   |   Ustroń  |   Wisła   | Zebrzydowice  
 

  ZS w Zebrzydowicach   ZS w Kaczycach SP Marklowice Górne  SP Kończyce Małe    OSP Kończce Małe    Zamek Kończce Małe
UGKS Sokół   Wiadomości znad Piotrówki  Policja   MZK    PKP   PKS Cieszyn   PUP Cieszyn   Parafia PWNMP   Portal OX
 
Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach    Gminne Centrum Informacji w Zebrzydowicach  Strona Urzędu Gminy w Zebrzydowicach
 
 

  MENU

Informacje

Statut

Aktualne Badania wody

Aktualna cena wody

aktualna cena ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

zarządzenia

ciekawostki

Praca

Formularze dokumentów

Przetargi

Zapytania do przetargów

Awarie/utrudnienia

E-faktura

 
 

  Kontakt

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Zebrzydowicach

ul. Ks. A. Janusza 6
43-410 Zebrzydowice

tel: 4693654
tel:
4693525
 

  BIP Gminy Zebrzydowice 

  UstawaUSTAWA
z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858)
pobierz (format pdf)

 


Wodociągi i kanalizacja w liczbach
Łączna długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami to ok.198 km. Do sieci wodociągowej podłączonych jest 2589 budynków. Średnie
zużycie wody na terenie Gminy ok.1300 m3/d. Długość czynnej sieci sanitarnej wraz z podłączeniami ok. 88,9 km. Do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 1916 budynków. Za pomocą tej sieci odprowadzanych jest średnio ok 49313 m3 ścieków miesięcznie do 2 oczyszczalni na terenie Gminy. Z usług w zakresie odprowadzania ścieków poprzez w/w sieć korzysta obecnie ok. 72% mieszkańców.

  Inne


Interpretacja przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017. wydanej w sprawie III SZP2/16

Pobierz dokument>>>


 

Witamy!

Witamy na stronie internetowej
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Zebrzydowicach.

Pragniemy za pośrednictwem naszej strony www przedstawić Nasz Zakład, jak również ułatwić kontakt z Nami. Na stronie znajdą państwo wszelkie aktualne informacje związane z naszą działalnością. 
GZWiK jest czynne:
poniedziałek, wtorek, środa,  od godz. 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 17.00, piątek 7.30 - 14.00
telefony:  tel: 4693654; 4693525

Całodobowe zgłaszanie awarii pod numerem telefonu 994
dla dzwoniących z tel komórkowych: 324694595

Dodatkowy numer (do zgłaszania awarii w godz. 15:00 -7:00)
721 255 877

 

e-mail: gzwik@zebrzydowice.pl


 
Dyrektorem GZWiK jest: Ewa Suchecka

  GZWiK (12.07.2018) GZWiK - Protokół otwarcia ofert - Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice

PROTOKÓŁ  Z  OTWARCIA OFERT
w dniu  12.07.2018 r

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia powyżej 30.000 Euro na realizację zadania pn. "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice"

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 4.182.000,00 zł brutto.

Wykaz złożonych ofert:

Oferta nr 1.  Konsorcjum firm:
FHU INSTBUD Stanisław Boguta Sp. J.
32-420 GDÓW Nieznanowice 50
INSTBUD Sp. z o.o.
32-420 GDÓW Nieznanowice 50

 
Cena oferty - 5.119.689,48 zł w tym podatek VAT w wys. 957.340,31 zł
 
Okres udzielonej gwarancji / rękojmi - 60 miesięcy  
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
 
EWA SUCHECKA

 

 

  GZWiK (09.07.2018) GZWiK - Zaktualizowano dział badania wody
 

PPIS w Cieszynie: Ocena wody

Pobierz

 

PPIS w Cieszynie: miejsce poboru: Studzienka zakupowa Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach z przedsiębiorstwem Vodovody a Kanalizace, Kaczyce ul. Sobieskiego

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia

Pobierz

 

 

  GZWiK (03.07.2018) GZWiK - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice
 

Dnia 03.07.2018 r. zostało zmienione w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu na realizację zadania "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice".

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.07.2018 r. pod nr 500153178-N-2018.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/b5501905-abed-4cf9-9608-018bb9f4a40c - OGŁOSZENIE (PDF) .


 • SIWZ z załącznikami - zmiana (POBIERZ)

 

  GZWiK (03.07.2018) Zapytania: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice”
 

Zebrzydowice, dnia 03.07.2018 r.

Przetarg GZWiK – 271.4.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa i modernizacja
sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice”

---------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z kolejnymi zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi :

Pytanie 1.
W związku z wymogiem załączenia do oferty kosztorysu ofertowego uprzejmie prosimy o udostępnienie przedmiaru w wersji edytowalnej z rozszerzeniem *ath.

Odp. Zamawiający nie udostępnia przedmiarów w wersji ath.

Pytanie 2.
W związku z tym, iż kanały przewidziane do renowacji przechodzą przez tereny prywatne, prosimy o informację, czy zamawiający dysponuje zgodami właścicieli na wejście na posesje i prowadzenie prac, do czego zgodnie z art. 47 Prawo budowlane jest zobowiązany?

Odp. Tak. Zamawiający posiada zgody na wejście na posesję i prowadzenie prac.

Pytanie3.
Czy z uwagi na obowiązek jaki spoczywa na inwestorze, zamawiający posiada zgodę na prowadzenie prac budowlanych zgodnie z obowiązującym prawem tj. aktualne zgłoszenie robót do właściwego Wydziału Architektury i/lub pozwolenie na budowę w zakresie niezbędnym do prowadzenia prac przewidzianym w przedmiotowym przetargu, które przekaże wybranemu wykonawcy ?

Odp. Inwestor – zamawiający posiada informacje ze Starostwa Powiatowego, iż w/w roboty nie wymagają zgłoszenia – załącznik nr 1.

Pytanie 4.
Prosimy o potwierdzenie, iż kontrakt ma charakter obmiarowy i rozliczenie prac nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego przygotowanego w oparciu rzeczywiście wykonane prace.

Odp. Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym , jego wartość nie może przekroczyć wartości kosztorysu ofertowego.

Pytanie 5.
W związku z rozbieżnościami w zapisach projektu technicznego oraz specyfikacji technicznej prosimy o zweryfikowanie wymogu dotyczącego minimalnej wartości sztywności obwodowej.
Nasza wątpliwość wynika z faktu, iż zgodnie z zapisami pkt 6 projektu technicznego oraz pkt 2.1 g kanały kwalifikowane są w I stanie technicznym wg ATV i wymagana sztywność obwodowa krótkoterminowa nie może być mniejsza niż 2kN/m2, natomiast zgodnie z pkt 2.1.f zamawiający kwalifikuje kanały do II stanu technicznego z założeniem całkowitego zniszczenia naprawianego przewodu w którym to przypadku min. wartość sztywności obwodowej powinna wynosić 4 kN/m2.

Odp. Minimalna wartość sztywności obwodowej powinna wynosić 4 kN/m2.

Pytanie 6.
Czy zamawiający powołując się na wytyczne ATV / zastąpione wytycznymi DWA / oraz w związku z dopuszczeniem zastosowania materiałów równoważnych zgodnych z technologią tj. metodą bezwykopową z zastosowaniem technologii CIPP, czyli wykładzin utwardzanych na miejscu zgodnych z obowiązującą normą PN-EN ISO 11296-4 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej – część 4;wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu”- zaakceptuje inne rękawy o modułach niższych niż wymagany w specyfikacji technicznej klasyfikowanych w odpowiednich grupach materiałowych obejmujących rękawy elastyczne ze wzmocnionych włókien szklanych.
Prośbę swą motywujemy faktem, iż w celu zapewnienia osiągnięcia wskazanych parametrów tj. sztywność obwodowa oraz przepustowość kanału po renowacji wystarczająca powszechnie stosowana wartość krótkotrwałego modułu sprężystości przy zginaniu dla rękawów z włókna szklanego wynosi 14500 MPa.

Odp. Wartość krótkotrwałego modułu sprężystości przy zginaniu dla rękawów z włókna szklanego wynosi 14500 MPA co jest zgodne z zapisami Specyfikacji technicznej określającymi ten parametr jako nie mniejszy niż 2500 MPa.

Pytanie 7.
Czy prawidłowe jest rozumowanie wykonawcy, że kluczowymi wymaganiami i właściwościami funkcjonalnymi i jakościowymi dotyczącymi planowanej do wykonania renowacji sieci kanalizacyjnej jest polepszanie właściwości technicznych, poprawienie hydraulicznych warunków przepływu, zmniejszenie oporów oraz podniesienie sprawności hydraulicznej kanałów poprzez zastosowanie wykładziny, której zadaniem powinno być stabilizacja i wzmocnienie struktury istniejących kanałów, zapewniając zachowanie odpowiedniej wydajności przepływu a także eliminacja skutków występowania ubytków materiału, wżerów, pęknięć oraz zjawiska infiltracji o eksfiltracji oraz zgodność materiałową i technologiczną z obowiązującymi polskimi normami dotyczącymi renowacji bezwykopowej sieci kanalizacyjnych rękawem tj. PN-EN ISO 11296-4 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej – część 4 ; wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu?
W zakresie renowacji kanałów metoda bezwykopową w technologii wykładzin utwardzanych na miejscu zamawiający dopuszcza wyłącznie utwardzanie za pomocą promieni UV. Jednakże z zapisów obowiązujących wskazanych powyżej norm jednoznacznie wynika, że do renowacji metodą bezwykopową sieci kanalizacyjnej rękawem mogą być stosowane wszystkie rodzaje rękawów żywic zgodnych z przywołanymi normami. Nie istnieją w naszej ocenie żadne uwarunkowania techniczne czy podstawy prawne dla wymogu określonego przez zamawiającego wykluczającego rękawy z włókna szklanego utwardzane np. parą wodną lub światłem.
Zgodnie z powyższym czy prawidłowe jest rozumowanie wykonawcy, że zakres prac polegających na renowacji kanałów metodą bezwykopową może być wykonany przy zastosowaniu wszystkich rękawów żywic i ich komponentów nasączonych dowolnymi żywicami i w dowolny sposób utwardzonymi zgodnych materiałowo i technologicznie z obowiązującą polską normą dotyczącą renowacji bezwykopowej sieci kanalizacyjnych
PN-EN ISO 11296-4, które zapewniają odpowiednie parametry techniczne rękawa w tym przede wszystkich jego wytrzymałości i trwałości?

Odp. Zgodnie z projektem należy zastosować metodę utwardzania promieniami UV. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wszystkich rękawów z żywic i ich komponentów utwardzanych promieniami UV.

Pytanie 8.
Czy słusznym jest rozumowanie oferenta, że dla spełnienia warunków zdolności technicznej można wykazać się odrębnie referencją dla budowy sieci kanalizacyjnej oraz odrębną referencją dla wykonania renowacji sieci kanalizacyjnej w technologii bezwykopowej? A więc czy zamawiający uzna za spełnienie warunku zdolności technicznej jeśli oferent przedłoży jedną referencję potwierdzającą budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości min 15900 m łącznie ze studniami oraz jedną referencję potwierdzającą wykonanie renowacji kanalizacji ze studniami długości min 300 m i utwardzeniem promieniami UV.

Odp. Tak, zamawiający uzna to za spełnienie warunku.

Pytanie 9.
Jeżeli zamawiający wymaga wykazania się zdolnością techniczną w której zakres budowy kanalizacji oraz zakres renowacji musi być spełniony w jednej robocie budowlanej to prosimy o zmianę treści pkt 3.2.1 SIWZ i dopuszczenie wykazania się w ramach tej jednej roboty budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, bo przecież budowa kanalizacji deszczowej nie różni się niczym od budowy kanalizacji sanitarnej a w zakresie wykazania się renowacją zamawiający nie zawęził warunku tylko do kanalizacji sanitarnej oraz o dopuszczenie wykazania się doświadczeniem renowacji kanalizacji również rękawem termoutrwardzalnym, bo rozumiemy że zamawiającemu chodzi o wyłonienie takiego wykonawcy, który ma doświadczenie w realizacji i zarządzaniu kontraktem w zakresie robót wykopowych i bezwykopowych.
Tak więc prosimy o zmianę zapisu: „Wykonawca musi wykazać się iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie / w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył:
a/ co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o długości minimum 1500 mb łącznie ze studniami oraz renowację kanalizacji ze studniami o długości minimum 300 mb w technologii rękawa termoutwardzalnego lub utwardzanego promieniami UV.

Odp. Zakres budowy kanalizacji oraz zakres renowacji nie musi być spełniony w jednej robocie budowlanej. Ponadto zamawiający rozszerza warunek do spełnienia dotyczący wykazania że wykonawca musi wykazać że wykonał roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o długości minimum 1500 mb łącznie ze studniami oraz renowację kanalizacji ze studniami o długości minimum 300 mb w technologii rękawa termoutwardzalnego lub utwardzanego promieniami UV.

Pytanie 10.
Dlaczego w dokumentacji technicznej zamawiający zamieszcza opis techniczny studni
fi 1000 , fi 800, pochodzący z katalogu produktowego firmy ROMOLD?

Odp. Zgodnie z zapisami w przedmiarach, SIWZ oraz zapisu w projekcie zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych zgodnie z zapisem równoważności w SIWZ.

Pytanie 11.
Czy intencją zamawiającego jest poprzez jednoznacznie wskazanie firmy ROMOLD, iż tylko takie rozwiązanie dotyczące studni będzie przez zamawiającego akceptowane?

Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu równoważnego.

Pytanie 12.
Proszę aby zamawiający wskazał producentów studni fi 1000 i 800 którzy zostaną zaakceptowani na powyższą inwestycję. Opis techniczny zawarty w projekcie budowlanym eliminuje wszystkich dostępnych producentów na rynku Polskim z wyłączeniem producenta jakim jest ROMOLD.

Odp. Producenci studni fi 1000 i 800 – np. Wavin, Kaczmarek, Pipelife oraz inni spełniający wymagania zawarte w SIWZ.

Pytanie 13.
Proszę o wyjaśnienie techniczne czemu zamawiający nie dopuszcza rozwiązania gdzie trzon studni stanowi rura karbowana wznosząca?

Odp. Zamawiający ostatecznie dopuszcza rozwiązanie studni, gdzie trzon stanowi rura karbowana, wznoszącą. Odstąpienie od karbowania podyktowane było doświadczeniami eksploatacyjnymi związanymi z zanieczyszczeniem ścianek rury wznoszącej.
 

 
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

  GZWiK (29.06.2018) Zarządzenie dyrektora GZWIK

Zarządzenie nr 0050.14.2018
Dyrektora Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach z dnia 29.06.2018 w sprawie: ustalenia wysokości stawek za usługi świadczone przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach - Pobierz

Zarządzenie nr 0050.15.2018
Dyrektora Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach z dnia 29.06.2018 w sprawie: ustalenia wysokości stawek za usługi świadczone przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach - Pobierz
 

  GZWiK (27.06.2018) GZWiK - Awaria


O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniu 02.07.2018r. / poniedziałek / od godz: 09:00 z powodu przełączeń na sieci wodociągowej wystąpią przerwy w dostawie wody w Zebrzydowicach przy ul. Tulipanowej.
Planowany czas zakończenia prac godz. 16:00
Za utrudnienia przepraszamy.

 

  GZWiK (27.06.2018) GZWiK - Awaria

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje,
że w dniu 28.06.2018r. / czwartek / od godz: 09:00 z powodu przełączeń na sieci wodociągowej wystąpią przerwy w dostawie wody w Zebrzydowicach przy ul. Kasztanowej oraz ul. Kochanowskiego od nr 26 do nr 42
Planowany czas zakończenia prac godz. 16:00
Za utrudnienia przepraszamy.

 

  GZWiK (26.06.2018) GZWiK - Zapytania do przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice”

 Zebrzydowice, dnia 26.06.2018 r.

GZWiK- 271.4.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice”
---------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w przetargu udzielamy następującej odpowiedzi :

Pytanie 1.
W pkt X SIWZ zamawiający zawarł termin wykonania zadania w ul. Bławatkowej do dnia 01.10.2018 r. Proszę o odpowiedź, czy w dacie nie wkradł się błąd i czy na pewno termin zakończenia robót jest do 01.10.2018 r. W naszej ocenie wykonanie 1.796 mb kanalizacji / łącznie z przyłączami / oraz budowę pompowni ścieków wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem projektów organizacji ruchu i zgód właścicieli nie jest możliwe w tak krótkim terminie. Realnie patrząc rozstrzygnięcie przetargu, wybór wykonawcy i podpisanie umowy jest możliwe najwcześniej około 10 sierpnia, a w takim przypadku na wykonanie robót pozostaje tylko 50 dni / ok. 35 dni roboczych /
Prosimy o wyjaśnienie dotyczące terminu wykonania robót.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu wykonania kanalizacji sanitarnej w ul. Bławatkowej.

  Zastępca Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Krzysztof Kozak

 

  GZWiK (26.06.2018) GZWiK - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice

Dnia 26.06.2018 r. zostało zmienione w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu na realizację zadania "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice".

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.06.2018 r. pod nr 500145903-N-2018.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/783c3e79-b8a4-407a-99d3-6cb64dfa1141 - OGŁOSZENIE (PDF) .


 • SIWZ z załącznikami - zmiana (POBIERZ)

 

  GZWiK (25.06.2018) Uwaga

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniu 26.06.2018r. / wtorek / od godz: 09:00 z powodu przełączeń na sieci wodociągowej wystąpią przerwy w dostawie wody w Zebrzydowicach przy ul. Orzeszkowej od nr 20 do nr 24 oraz ul. Ks. A. Janusza 20
Planowany czas zakończenia prac godz. 16:00
Za utrudnienia przepraszamy.

 

  GZWiK (21.06.2018) GZWiK NR 4/2018 GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice

 

Dnia 21.06.2018 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.06.2018 r. pod nr 577020-N-2018.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=835e3762-5c78-4d8b-842a-04b4261cc54f

Pełna dokumentacja postępowania znajduje się poniżej w załącznikach:

 • Ogłoszenie o zamówieniu z BZP (POBIERZ)
   
 • SIWZ z załącznikami 1-5 (POBIERZ)
   
 • SIWZ załącznik6_Inspekja_TV - UWAGA duże pliki
  • inspekcja_ul_Asnyka_boczna.zip (489 MB)(POBIERZ)
  • inspekcja_ul_Wyzwolenia_Rzeczna.zip (3,69 GB)(POBIERZ)
  • inspekcja_ul_Nowy_Dwor_Orzeszkowej_cz_1_z_3.zip (4,09 GB) (POBIERZ)
  • inspekcja_ul_Nowy_Dwor_Orzeszkowej_cz_2_z_3.zip (4,19 GB) (POBIERZ)
  • inspekcja_ul_Nowy_Dwor_Orzeszkowej_cz_3_z_3.zip (4,04 GB) (POBIERZ)


 

  GZWiK (21.06.2018) Uwaga

O G Ł O S Z E N I E


Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje,
że w dniu 21.06.2018r. / czwartek / od godz: 09:00 z powodu przełączeń na sieci wodociągowej wystąpią przerwy w dostawie wody w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej.
Planowany czas zakończenia prac godz. 16:00
Za utrudnienia przepraszamy.

 


 

  GZWiK (19.06.2018) Awaria

O G Ł O S Z E N I E

 Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniu 20.06.2018r. / środa / od godz: 9:00 z powodu przełączeń na sieci wodociągowej wystąpią przerwy w dostawie wody w Zebrzydowicach przy ul. Cichej 10, 12, 14 oraz ul. Orzeszkowej 31 i 41
Planowany czas zakończenia prac godz. 16:00

Za utrudnienia przepraszamy.
 

  GZWiK (14.06.2018) Awaria

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniu 14.06.2018r. /czwartek/ z powodu awarii na sieci wodociągowej występują przerwy w dostawie wody w Zebrzydowicach, ul. Okrężna, Goździkowa, Astrów, Jutrzenki, Pochyła, Graniczna, oraz w Marklowicach i Kaczycach.

Planowany czas zakończenia prac godz; 14:00

Za utrudnienia przepraszamy.


 

  GZWiK (12.06.2018) Awaria


O G Ł O S Z E N I E


Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniu 13.06.2018r. / środa / od godz: 9:00 z powodu przełączeń na sieci wodociągowej wystąpią przerwy w dostawie wody w Zebrzydowicach przy ul. Tęczowej. Planowany czas zakończenia prac godz. 15:00

Za utrudnienia przepraszamy.

  GZWiK (11.06.2018) Awaria

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniu 11.06.2018r. / poniedziałek/ z powodu awarii na sieci wodociągowej występują przerwy w dostawie wody w Zebrzydowicach od skrzyżowania ul. E. Orzeszkowej z ulicą Topolową do skrzyżowania ul. E. Orzeszkowej z ul. Kochanowskiego oraz na ul. Tęczowej
Planowany czas zakończenia prac godz; 17:00

Za utrudnienia przepraszamy. 

  GZWiK (08.06.2018 Przerwy w dostawie wody

O G Ł O S Z E N I E


Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniu 11.06.2018r. / poniedziałek / od godz: 9:00 z powodu przełączeń na sieci wodociągowej wystąpią przerwy w dostawie wody w Zebrzydowicach przy ul. Wesołej Planowany czas zakończenia prac godz. 15:00
Za utrudnienia przepraszamy.

 

  GZWiK -06.06.2018 Przerwy w dostawie wody


O G Ł O S Z E N I E


Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniu 08.06.2018r. / piątek / od godz: 8:00 z powodu przełączeń na sieci wodociągowej wystąpią przerwy w dostawie wody w Zebrzydowicach przy ul. Pięknej oraz Liliowej.

Planowany czas zakończenia prac godz; 16:00

Za utrudnienia przepraszamy.


 

  GZWiK - Informacja o ochronie danych osobowych - RODO
 

Zgodnie  z  art.  13  ust.1  i  ust.  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (Dz.Urz.UE  L  119  z  4  maja  2016  r.) Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że:
- Administratorem danych osobowych Klienta jest  GZWiK  w Zebrzydowicach przy ulicy ks. A. Janusza 6.
- Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest  pan Marcin Zemła adres e-mail: marcin@informatics.jaworzno.pl
- Dane osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z  art.6 ust.1 lit b),c)   RODO na podstawie  ustawy o zaopatrzeniu w wodę i odbiorze ścieków a także zgodnie z art.6 ust.1.lit.f)  RODO ( np. dochodzenie roszczeń wynikających z umowy ) w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków nałożonych na GZWiK Uchwałą Rady Gminy nr XXXV/374/05 z dnia 29 listopada 2005 r.
-Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a także podmiotom świadczącym na rzecz GZWiK  usługi niezbędne do wykonywania umowy.
- Dane będą przetwarzane przez okres wyznaczony przepisami prawa.
- Klient, którego dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do ograniczenia   przetwarzania , prawo do ich przeniesienia. oraz do wniesienia skargi do organu nadzorującego t.j. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne lecz konieczne do zawarcia umowy  na świadczenie usług. Niepodanie danych spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy nie będą możliwe.

 

  GZWiK - TARYFY


W dniu 1.06.2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego  Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszono zatwierdzoną taryfę (na lata  2018/19 , 2019/20 i 2020/21 ) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzenia ścieków, która obowiązywać będzie na terenie  gminy Zebrzydowice. Nowe taryfy, zgodnie z Ustawą o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz .U. z 2017  poz 2180 art.24f ust. 1) obowiązywać będą od 9.06.2018 r.

-------
Pobierz załącznik - TARYFY 2018

 

  GZWiK - (01.06.2018)   GZWiK - Informacja


W dniu dzisiejszym tj.01.06.2018 GZWiK jest czynny do godz.13.00
 

  GZWiK - (29.05.2018)   GZWiK - Utrudnienia


Awaria linii telefonicznej

W związku z awarią linii telefonicznej wszelkie pilne sprawy można zgłaszać na adres e-mail gzwik@zebrzydowice.pl lub pod nr 512 218 930. Z informacji uzyskanych od operatora telekomunikacyjnego powyższe utrudnienia w połączeniach potrwają do 01-06-2018.
 

  GZWiK - (22.05.2018)   GZWiK - Utrudneinia


O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniu 23.05.2018r. / środa / od godz: 9:00 z powodu przełączeń na sieci wodociągowej wystąpią przerwy w dostawie wody w Zebrzydowicach na  ul. Cichej, Górniczej, oraz ul. E. Orzeszkowej; (boczna) od nr 45 do 47. Planowany czas zakończenia prac godz; 15:00

Za utrudnienia przepraszamy.


 

  GZWiK - (15.05.2018)   GZWiK - Utrudneinia


O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniu 16.05.2018r. / środa / od godz: 8:00 z powodu przełączeń na sieci wodociągowej wystąpią przerwy w dostawie wody w Zebrzydowicach na  ul. Kochanowskiego od skrzyżowania z ulicą Chmielną do skrzyżowania  z ul. E. Orzeszkowej oraz na ul. Kwiatowej i PCK oraz mogą wystąpić chwilowe spadki ciśnienia w Marklowicach Górnych.

Planowany czas zakończenia prac godz; 18:00

Za utrudnienia przepraszamy.
 

  GZWiK - (15.05.2018)   GZWiK - Oferta  pracy

OFERTA PRACY


Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że przyjmie do pracy pracownika na stanowisko:  operator maszyn i urządzeń-dyspozytor, na czas określony (z możliwością zatrudnienia na stałe)

termin rozpoczęcia pracy: od zaraz

Wymagania: wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe lub średnie zawodowe o kierunku  elektryka, mechanika, automatyka lub pokrewne, umiejętność obsługi komputera prawo jazdy kategorii „B” dyspozycyjność,  mile widziana umiejętność obsługi urządzeń pompowych, mile widziane uprawnienia SEP do 1 kV

Podania wraz z CV można składać:

1. osobiście w dziale Kadr GZWiK (II piętro budynku Urzędu Gminy)

lub

2. przesłać pocztą na adres:
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
43-410 Zebrzydowice
ul. ks. A. Janusza 6

3. adres e-mailowy:
fka@gzwik.zebrzydowice.pl

Kontakt telefoniczny: 32 4693 654 wew. 106
 

  GZWiK - (07.05.2018)   GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię - przebudowa rurociągu wraz z układem sterowania na terenie przepompowni wody"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.05.2018 r. pod nr 500098344-N-2018.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/bc91017e-1696-4aaa-8a5e-022495124062

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z BZP (POBIERZ)

 

  GZWiK - (06.05.2018)   GZWiK - Utrudnienia

Uwaga mieszkańcy Kaczyc oraz Kończyc Małych ul. Graniczna, Zagrodowa i Korczaka.

W związku z awarią dnia 06.05.2018r od godz. 20.30 do ok. godziny 8.00 dnia 07.05.2018r. mogą występować niedobory ciśnienia oraz przerwy w dostawie wody.

Przepraszamy za utrudnienia.

 

  GZWiK - (04.05.2018)   GZWiK - Utrudnienia

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje,
że dodatkowo w dniu 08.05.2018r. / wtorek / od godz 08:00 do godz: 17:00 z powodu przełączeń na sieci wodociągowej wystąpią przerwy w dostawie wody w Kończycach Małych w rejonie ulic: Ks. Marekwicy oraz w rejonie skrzyżowania ulic Jagiellońska - Korczaka

Za utrudnienia przepraszamy
 

 

  GZWiK - (30.04.2018)   GZWiK - Utrudnienia

O G Ł O S Z E N I E


Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje,
że w dniu 07.05.2018r. / poniedziałek / od godz 08:00 do godz: 17:00 z powodu przełączeń na sieci wodociągowej wystąpią przerwy w dostawie wody w Kończycach Małych w rejonie ulic: Ks. Marekwicy oraz w rejonie skrzyżowania ulic Jagiellońska - Korczaka

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

  GZWiK - (25.04.2018)   GZWiK - GZWiK - Ogłoszenie o unieważnieniu zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Dostawa i montaż / w samochodzie typu VAN / urządzenia ciśnieniowego do czyszczenia kanalizacji w ramach projektu BORDER USŁUGI"

Zebrzydowice, dnia 25.04.2018 r.

GZWiK -postępowanie 03/2018

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
--------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że postępowanie o zamówienie poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Dostawa i montaż / w samochodzie typu VAN / urządzenia ciśnieniowego do czyszczenia kanalizacji w ramach projektu BORDER USŁUGI" zostało unieważnione, ze względu na brak złożonych ofert.

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

Ogłoszenie o unieważnieniu zamówieniu zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2991

 

 

  GZWiK - (25.04.2018)   GZWiK - GZWiK - Ogłoszenie o unieważnieniu zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Dostawa samochodu typu VAN w ramach projektu BORDER USŁUG"

Zebrzydowice, dnia 25.04.2018 r.

GZWiK -postępowanie 02/2018

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
--------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że postępowanie o zamówienie poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Dostawa samochodu typu VAN w ramach projektu BORDER USŁUGI" zostało unieważnione, ze względu na brak złożonych ofert.

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

Ogłoszenie o unieważnieniu zamówieniu zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2985

 

 

  GZWiK - (24.04.2018)   GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię - przebudowa rurociągu wraz z układem sterowania na terenie przepompowni wody"

Zebrzydowice, dnia  24.04.2018  r.

GZWiK-przetarg 03/2018

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

      Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn."Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię - przebudowa rurociągu wraz z układem sterowania na terenie przepompowni wody" wybrano ofertę firmy:

  REMONT-EX Firma Prywatna Marek Gajewski
Rybnik ul. Larysza 11


Cena oferty - 208.016,23 zł w tym podatek VAT w wysokości 38.897,34 zł
Okres udzielonej gwarancji / rękojmi - 60 miesięcy

 

Kryteria oceny ofert :
- cena - 60 %
- okres udzielonej gwarancji / rękojmi - 40 %

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

Oferta nr 1.  BREPO Sp. z o.o.
Mikołów ul. Ks. Franciszka Górka 144 - Oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 7b Ustawy Pzp - wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy - / brak wadium na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert /  
Oferta nr 2.  Konsorcjum firm:
PPHU BUDREN Władysław Kwapisz
Jastrzębie Zdrój ul. Armii Krajowej 25
BUDREN Sp. z o.o.
Jastrzębie Zdrój ul. Armii Krajowej 25
PW EKOSYSTEM Dominik Kwapisz
Jastrzębie Zdrój ul. Armii Krajowej 25
Przyznana łączna punktacja - 64,59 pkt / 40,59 pkt + 24 pkt /  
Oferta nr 3.  REMONT-EX Firma Prywatna Marek Gajewski
Rybnik ul. Larysza 11
Przyznana łaczna punktacja - 100 pkt / 60 pkt + 40 pkt /  


 

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
 
EWA SUCHECKA

 

  GZWiK - (24.04.2018)   GZWiK - Utrudnienia

O G Ł O S Z E N I E


Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje,
że w dniu 25.04.2018r. / środa / od godz 09:00 do godz: 17:00 z powodu przełączeń na sieci wodociągowej wystąpią przerwy w dostawie wody w Zebrzydowicach w rejonie ulic: Palmowa, Asnyka oraz częściowo na ul Słowackiego, oraz mogą wystąpić chwilowe spadki ciśnienia w Marklowicach Górnych.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

  GZWiK - (20.04.2018)  Zapytanie do postępowanie 03/2018

 Zebrzydowice, dnia 20.04.2018 r.

GWZiK- postępowanie 03/2018

Dotyczy: postępowania poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. „Dostawa i montaż /
w samochodzie typu VAN / urządzenia ciśnieniowego do czyszczenia kanalizacji w ramach projektu BORDER USŁUGI”
------------------------------------------------------------------------------------------------------


W związku z kolejnymi zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w postępowania udzielamy następujących odpowiedzi :

Pytanie 1.
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie silnika iskrowego zamiast diesla do napędu urządzenia?
Odp. Nie wyrażamy zgody

Pytanie 2.
Czy wyrażacie Państwo zgodę na zastosowanie bębnów roboczych cynkowanych ogniowo / galwanizowanych / bądź aluminiowych bez lakierowania proszkowego?
Odp. Nie wyrażamy zgody

Pytanie 3.
Czy dopuszczony zostanie prowadnik węża ciśnieniowego bez sztywnej prowadnicy?
Odp. Nie wyrażamy zgody

Pytanie 4.
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie z innego materiału pokrywy przedziału napędowego oraz inny sposób jego mocowania?
Od. Nie wyrażamy zgody

Pytanie 5.
Czy wyrażacie Państwo zgodę na zastosowanie zbiornika wody o pojemności 500 l lub 2 zbiorników po 300 l
Odp. Nie wyrażamy zgody

Pytanie 6.
Czy dopuszczone zostanie urządzenie o pojemności zbiornika ok 800 l, długości ok 1700 mm i wysokości ok 1350 mm i wadze ok 620 kg?
Odp. Nie wyrażamy zgody.

 

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
 
EWA SUCHECKA

 

  GZWiK - (18.04.2018)  Zapytanie do postępowanie 03/2018

Zebrzydowice, dnia 18.04.2018 r.

GWZiK- postępowanie 03/2018

Dotyczy: postępowania poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. „Dostawa i montaż /  w samochodzie typu VAN / urządzenia ciśnieniowego do czyszczenia  kanalizacji w ramach projektu BORDER USŁUGI”
---------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w postępowania udzielamy następującej odpowiedzi :

Pytanie 1.
Zamawiający ustalił termin dostawy do dnia 31.05.2018 r. Czy w związku z terminami linii produkcyjnych, krótkim czasem na realizację po potencjalnym podpisaniu umowy, wykonaniem natrysku poliuretanowego i montażem urządzenia, zamawiający wydłuży termin realizacji dostawy o dodatkowe 5 tygodni / do 06.07.2018 r /?
Wyjaśnienie – urządzenie ciśnieniowe będzie produkowane specjalnie pod Państwa wymagania umieszczone w OPZ. Przy hipotecznym założeniu podpisania umowy na dzień 30.04.2018 r / 6 dni po ogłoszeniu wyników postępowania /, na produkcję urządzenia, transport urządzenia, transport podwozia, pokrycie poliuretanem części roboczej, montaż urządzenia, dodatkowe wyposażenie, przeprowadzenie testów i wykonanie dokumentacji mamy tylko 30 dni. Nie będzie możliwa realizacja zamówienia w terminie pierwotnie wyznaczonym przez zamawiającego.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wydłuży terminu realizacji umowy.
 

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
 
EWA SUCHECKA

 

  GZWiK - (17.04.2018) Napełnianie basenów


Jak co roku (w przerwie wakacyjnej - dla dzieci) Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach umożliwia odliczanie ścieków od wody zużytej do jednorazowego napełnienia basenu. Wnioski są przyjmowane w okresie od 01.06 do 31.08 każdego roku.


Druk wniosku można pobrać w biurze GZWiK Zebrzydowice lub na stronie internetowej www.gzwik.zebrzydowice.pl

 

  GZWiK - (16.04.2018) GZWIK=  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Dostawa i montaż / w samochodzie typu VAN / urządzenia ciśnieniowego do czyszczenia kanalizacji w ramach projektu "BORDER USŁUGI" "


Zebrzydowice, dnia  16.04.2018 r.

GZWiK- postępowanie o zamówienie 03/2018

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

     Gmina Zebrzydowice - Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4693654 fax /0-32/ 4693654 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 10.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Dostawa i montaż / w samochodzie typu VAN / urządzenia ciśnieniowego do czyszczenia kanalizacji w ramach projektu "BORDER USŁUGI"

Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska w Euroregionie Śląsk Cieszyński

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzenia ciśnieniowego do czyszczenia kanalizacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.

CPV - 42.90.00.00-5

Termin związania z ofertą – 30 dni kalendarzowych.
Termin realizacji umowy – 31.05.2018 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej – www.gzwik.zebrzydowice.pl
Informacji o przedmiocie zamówienia udziela Pan Edward Hawełka i Pan Krzysztof Kozak – tel. 32/ 4693654

Termin składania ofert – do dnia 24.04.2018 r. do godz. 09:45 w GZWiK Zebrzydowice, pokój nr 42.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.04.2018 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - pokój nr 38.

  Zastępca Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Krzysztof Kozak

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl(POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2991

 

 

  GZWiK - (16.04.2018) GZWiK - GZWiK - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Dostawa samochodu typu VAN w ramach projektu "BORDER USŁUGI" "

Zebrzydowice, dnia  16.04.2018 r.

GZWiK- postępowanie o zamówienie 02/2018

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

     Gmina Zebrzydowice - Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4693654 fax /0-32/ 4693654 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 10.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Dostawa samochodu typu VAN w ramach projektu "BORDER USŁUGI"

Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska w Euroregionie Śląsk Cieszyński

Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu typu VAN. Samochód należy dostarczyć pod adres: Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.

CPV - 34.10.00.00-8

Termin związania z ofertą – 30 dni kalendarzowych.
Termin realizacji umowy – 30.04.2018 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej – www.gzwik.zebrzydowice.pl
Informacji o przedmiocie zamówienia udziela Pan Edward Hawełka i Pan Krzysztof Kozak – tel. 32/ 4693654

Termin składania ofert – do dnia 24.04.2018 r. do godz. 09:45 w GZWiK Zebrzydowice, pokój nr 42.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.04.2018 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - pokój nr 38.

  Zastępca Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Krzysztof Kozak

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl(POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2985

 

 

  GZWiK - (16.04.2018) GZWiK - Zaktualizowano dział Aktualne badania wody

Protokół z badań nr  SB/27117/03/2018
miejsce poboru:
   Przedszkole Marklowice Górne, ul. Szkolna 28. Ujęcie podziemne

Pobierz

 
Protokół z badań nr  SB/27118/03/2018
miejsce poboru:
   Kończyce Małe, ul. kasztelańska. Przychodnia Lekarska - ujęcie podziemne

Pobierz

 

 

  GZWiK - (13.04.2018) GZWiK - Ogłoszenie o unieważnieniu zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Zakup samochodu typu VAN wraz z urządzeniem ciśnieniowym do czyszczenia kanalizacji w ramach projektu BORDER USŁUGI"

Zebrzydowice, dnia 13.04.2018 r.

GZWiK -postępowanie 01/2018

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
--------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że postępowanie o zamówienie poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Zakup samochodu typu VAN wraz z urządzeniem ciśnieniowym do czyszczenia kanalizacji w ramach projektu BORDER USŁUGI" zostało unieważnione, ze względu na niezgodność ze SIWZ, gdzie wymogiem była bezwypadkowość oferowanego samochodu typu VAN.
Zgodnie z podanym numerem VIN: VF3YDUMFC12404682 sprawdzono historię pojazdu, z której wynika ze samochód był uszkodzony w 2014 r.

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

Ogłoszenie o unieważnieniu zamówieniu zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2487

 

  GZWiK - (12.04.2018)  GZWiK - Protokół otwarcia ofert - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię - przebudowa rurociągu wraz z układem sterowania na terenie przepompowni wody

PROTOKÓŁ  Z  OTWARCIA OFERT

w dniu  12.04.2018 r

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia powyżej 30.000 Euro na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej  na hydrofornię wraz z układem sterowania na terenie przepompowni wody”

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości  210.000,00  zł brutto.

Wykaz złożonych ofert:

Oferta nr 1.  BREPO  Sp. z o.o.
43-196  Mikołów  ul. Ks. Franciszka Górka 144

 
Cena oferty -  306.114,34   zł w tym podatek VAT w wysokości  57.240,89  zł
 
Okres udzielonej gwarancji / rękojmi -  60 miesięcy
 
Oferta nr 2.  Konsorcjum firm:
PPHU  BUDREN  Władysław Kwapisz
PW  EKOSYSTEM  Dominik Kwapisz
BUDREN  Sp. z o.o.
44-330 Jastrzębie – Zdrój  ul. Armii Krajowej 25

 
Cena oferty -  307.500,00  zł w tym podatek VAT w wysokości  57.500,00 zł
 
Okres udzielonej gwarancji / rękojmi -  36 miesięcy
 
Oferta nr 3.  REMONT-EX Firma Prywatna Marek Gajewski
44-200 Rybnik ul. Larysza 11

 
Cena oferty – 207.871,59 zł w tym podatek VAT w wysokości  38.870,30 zł
 
Okres udzielonej gwarancji / rękojmi -  60 miesięcy

 

 

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
 
EWA SUCHECKA

  GZWiK - (12.04.2018) GZWiK A W A R I A

O G Ł O S Z E N I E


 Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje,
że w dniu 12.04.2018r. / czwartek / z powodu awarii na sieci wodociągowej występują przerwy w dostawie wody w Zebrzydowicach na ul. Kochanowskiego od skrzyżowania ulicą Wyzwolenia do skrzyżowania z ul. E. Orzeszkowej, ul. Wojska Polskiego oraz na ul. Kwiatowej
Planowany czas zakończenia prac godz; 18:00
Za utrudnienia przepraszamy.

 

  GZWiK - (10.04.2018) GZWiK A W A R I A

O G Ł O S Z E N I E


Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniu 10.04.2018r. / wtorek / z powodu awarii na sieci wodociągowej występują przerwy w dostawie wody Kończycach Małych rejonie ulicy: Zielonej
Planowany czas usunięcia awarii 11.04.2018 (środa) godz: 13:00
Za utrudnienia przepraszamy.

 

 


Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne powinien utrzymywać odbiorca usług

Próba narzucenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu finansowej odpowiedzialności za utrzymanie wszystkich przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa.

Zgodnie z art. 5 ust 2 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej ustawy), jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej, odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie. ►►► więcej

 


Archiwum >>>[Rok 2007] >>>[Rok 2008] >>>[Rok 2009] >>>[Rok 2010]>>>[Rok 2011] >>>[Rok 2012] >>>[Rok 2013] [Rok 2014] [Rok 2015] [Rok 2016] [Rok 2017] [Rok 2018]
 

 
         

strona zaprojektowana i wykonana przez: Przemysław Lose  crasher1977@o2.pl 
Copyright © 2007 Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji. All rights reserved.
Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji 
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie odpowiada

 odwiedziło nas:  internautów