Brenna  |  Cieszyn  |  Chybie  |  Dębowiec  |  Goleszów   |  Hażlach  |  Istebna  Skoczów   |   Strumień   |   Ustroń  |   Wisła   | Zebrzydowice  
 

  ZS w Zebrzydowicach   ZS w Kaczycach SP Marklowice Górne  SP Kończyce Małe    OSP Kończce Małe    Zamek Kończce Małe
UGKS Sokół   Wiadomo?ci znad Piotrówki  Policja   MZK    PKP   PKS Cieszyn   PUP Cieszyn   Parafia PWNMP   Portal OX
 
Gminny O?rodek Kultury w Zebrzydowicach    Gminne Centrum Informacji w Zebrzydowicach  Strona Urzędu Gminy w Zebrzydowicach
 
 

  MENU

Informacje

Statut

Aktualne Badania wody

Aktualna cena wody

aktualna cena ?cieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ?cieków

zarz?dzenia

ciekawostki

Praca

Formularze dokumentów

Przetargi

Zapytania do przetargów

Awarie/utrudnienia

E-faktura

 
 

  Kontakt

Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji
w Zebrzydowicach

ul. Ks. A. Janusza 6
43-410 Zebrzydowice

tel: 4693654
tel:
4693525
 

  BIP Gminy Zebrzydowice 

  UstawaUSTAWA
z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym
odprowadzaniu ?cieków
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858)
pobierz (format pdf)

 


Wodoci?gi i kanalizacja w liczbach
Ł?czna długo?ć czynnej sieci wodoci?gowej rozdzielczej wraz z przył?czami to ok.198 km. Do sieci wodoci?gowej podł?czonych jest 2589 budynków. ?rednie
zużycie wody na terenie Gminy ok.1300 m3/d. Długo?ć czynnej sieci sanitarnej wraz z podł?czeniami ok. 88,9 km. Do sieci kanalizacyjnej podł?czonych jest 1916 budynków. Za pomoc? tej sieci odprowadzanych jest ?rednio ok 49313 m3 ?cieków miesięcznie do 2 oczyszczalni na terenie Gminy. Z usług w zakresie odprowadzania ?cieków poprzez w/w sieć korzysta obecnie ok. 72% mieszkańców.

  Inne


Interpretacja przył?cza wodoci?gowego i kanalizacyjnego w ?wietle uchwały S?du Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017. wydanej w sprawie III SZP2/16

Pobierz dokument>>>


 

Witamy!

Witamy na stronie internetowej
Gminnego Zakładu Wodoci?gów i Kanalizacji
w Zebrzydowicach.

Pragniemy za po?rednictwem naszej strony www przedstawić Nasz Zakład, jak również ułatwić kontakt z Nami. Na stronie znajd? państwo wszelkie aktualne informacje zwi?zane z nasz? działalno?ci?. 
GZWiK jest czynne:
poniedziałek, wtorek, ?roda,  od godz. 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 17.00, pi?tek 7.30 - 14.00
telefony:  tel: 4693654; 4693525

Całodobowe zgłaszanie awarii pod numerem telefonu 994
dla dzwoni?cych z tel komórkowych: 324694595

Dodatkowy numer (do zgłaszania awarii w godz. 15:00 -7:00)
721 255 877

 

e-mail: gzwik@zebrzydowice.pl


 
Dyrektorem GZWiK jest: Ewa Suchecka

  GZWiK - (17.08.2018)    - GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - telemetria


Dnia 17.08.2018 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - telemetria".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.08.2018 r. pod nr 605545-N-2018.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5fd2791a-0403-4761-985e-0c32585ae508

Pełna dokumentacja postępowania znajduje się poniżej w załącznikach:

 • Ogłoszenie o zamówieniu z BZP (POBIERZ)
   
 • SIWZ z załącznikami (POBIERZ)


 

  GZWiK - (16.08.2018)    GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja odwadniania osadu


Dnia 16.08.2018 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja odwadniania osadu".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.08.2018 r. pod nr 605194-N-2018.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=321aab21-7711-46a9-9263-4e3daac1a166

Pełna dokumentacja postępowania znajduje się poniżej w załącznikach:

 • Ogłoszenie o zamówieniu z BZP (POBIERZ)
   
 • SIWZ z załącznikami (POBIERZ)


 

  GZWiK - (14.08.2018)    GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja zlewcza


Dnia 14.08.2018 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja zlewcza".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.08.2018 r. pod nr 604432-N-2018.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0372041b-3666-4fe4-bb15-2da220f5cbe0

Pełna dokumentacja postępowania znajduje się poniżej w załącznikach:

 • Ogłoszenie o zamówieniu z BZP (POBIERZ)
   
 • SIWZ z załącznikami (POBIERZ)

 

  GZWiK (13.08.2018) GZWiK -Wykaz kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko referent ds. księgowości i rozliczeń VAT
 


Wykaz kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko
referent ds. księgowości i rozliczeń VAT


 

W wyniku analizy dokumentów aplikacyjnych złożonych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na wolne stanowisko urzędnicze GZWiK w Zebrzydowicach do kolejnego etapu rekrutacji zakwalifikowani zostali następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w treści ogłoszenia z dnia 25.07.2018r.


 

L.p.

Nazwisko i Imię

Miejsce zamieszkania

Rozmowa kwalifikacyjna
o godz.

1

Olszewska Urszula

Hażlach

11:00

2

Lewaj Marlena

Jastrzębie-Zdrój

12:00

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2018r. w biurze GZWiK w Zebrzydowicach, II piętro pokój nr 43 od godz. 11:00
 

  GZWiK - (06.08.2018)   GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.08.2018 r. pod nr 500185355-N-2018.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/c89974f7-ccdd-42e8-a97a-de13b5b9ab34

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z BZP (POBIERZ)

 

  GZWiK - (02.08.2018)   GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu Border usługi"

Zebrzydowice, dnia  02.08.2018  r.

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

      Dyrektor Gminnego Zakładu Wodocišgów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku postępowania o udzieleniu zamówienia poniżej 30.000 EURO na realizację zadania pn."Dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu Border usługi" wybrano ofertę firmy:

  Agencja Reklamowa RESPO
ul. Chłapowskiego 14
64-000 Koœcian


Cena oferty: 2.356,69 zł w tym podatek VAT w wysokoœci 440,68 zł

 

Kryteria oceny ofert :
- cena - 100 %

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

Oferta nr 1.  Mikodruk Computers S.C.
ul. Ptolemeusza 23
62-800 Kalisz
Przyznana łšczna punktacja - 74 pkt 
Oferta nr 2.  Agencja Reklamowa RESPO
ul. Chłapowskiego 14
64-000 Koœcian
Przyznana łšczna punktacja ? 100 pkt 


 

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
 
EWA SUCHECKA

 

  GZWiK (02.08.2018) GZWiK - Protokół otwarcia ofert - Dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu Border usługi

PROTOKÓŁ  Z  OTWARCIA OFERT
w dniu  02.08.2018 r

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia powyżej 30.000 Euro na realizację zadania pn. "Dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu Border usługi"

Wykaz złożonych ofert:

Oferta nr 1.  Mikodruk Computers S.C.
ul. Ptolemeusza 23
62-800 Kalisz

 
Cena oferty: 3.186,15 zł w tym podatek VAT w wysokoœci 595,78 zł
Oferta nr 2.  Agencja Reklamowa RESPO
ul. Chłapowskiego 14
64-000 Koœcian

 
Cena oferty: 2.356,69 zł w tym podatek VAT w wysokoœci 440,68 zł
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
 
EWA SUCHECKA

 

 

  GZWiK (30.07.2018) "Border usługi"
 

"Border usługi"

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001303

Partner wiod?cy/ Vedoucí partner: Gmina Zebrzydowice
Partnerzy projektu / Partneři projektu: Obec Petrovice u Karviné, Gmina Zebrzydowice

Termin rozpoczęcia realizacji projektu/ Datum zahájení realizace projektu: 02.01.2018r.
Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu/
Předpokládané datum ukončení realizace projektu: 30.11.2018r.

Całkowite wydatki kwalifikowalne/ Celkové způsobilé výdaje: 43 213,80 EURO
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/ Evropský fond pro regionální rozvoj: 36 731,73 EURO
?rodki finansowe z budżetu państwa/ Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 1 160,69 EURO
?rodki finansowe z budżetu gminy/gmin/ Finanční prostředky z rozpočtu obcí / obce: 5 321,38 EURO

Cel projektu: Celem projektu jest stworzenie transgranicznego partnerstwa pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za ?wiadczenie usług publicznych (komunalnych) w gminie Zebrzydowice i Petrovice k.Karwiny.
Cíl projektu: Cílem projektu je vytvořit přeshraniční partnerství mezi institucemi odpovědnými za poskytování veřejných (komunálních) slu?eb v obcích Zebrzydowice a Petrovice u Karviné.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Funduszu Mikroprojektów
Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA-POLSKA
W EUROREGIONIE ?LŸSK CIESZYŃSKI.

  GZWiK - (26.07.2018)   GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice"

Zebrzydowice, dnia  26.07.2018  r.

GZWiK-przetarg 271.4.2018

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

      Dyrektor Gminnego Zakładu Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn."Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice" wybrano ofertę firmy:

  Konsorcjum firm: FHU INSTBUD Stanisław Boguta Sp. J.
INSTBUD Sp. z o.o.
32-420 GDÓW Nieznanowice 50


Cena oferty - 5.119.689,48 zł w tym podatek VAT w wys. 957.340,31 zł
Okres udzielonej gwarancji / rękojmi - 60 miesięcy

 

Kryteria oceny ofert :
- cena - 60 %
- okres udzielonej gwarancji / rękojmi - 40 %

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

Oferta nr 1.  Konsorcjum firm: FHU INSTBUD Stanisław Boguta Sp. J.
INSTBUD Sp. z o.o.
32-420 GDÓW Nieznanowice 50 - przyznana ł?czna punktacja - 100 pkt / 60 pkt + 40 pkt /  


 

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
 
EWA SUCHECKA

 

  GZWiK (25.07.2018) Strona w przebudowie
 

Strona w przebudowie

Najważniejsze informacje na stronie www.zebrzydowice.pl

 

  GZWiK (23.07.2018) Zapytanie ofertowe
 

Zebrzydowice, dnia 23.07.2018r.

 Zapytanie ofertowe

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22).

Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę elementów promocyjnych w ramach projektu „Border usługi" dofinansowanego z EFRR w ramach  Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA 
CZESKA – POLSKA W EUROREGIONIE ?LŸSK CIESZYŃSKI.

I. ZAMAWIAJŸCY
Gmina Zebrzydowice
ul. ks. A. Janusza 6
43 – 410 Zebrzydowice
Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach
ul. ks. A. Janusza 6
43 – 410 Zebrzydowice

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegaj?ca na zakupie i dostawie elementów promocyjnych wraz z oznakowaniem, zakupionych w ramach projektu „Border uslugi" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREGV-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA W EUROREGIONIE ?LŸSK CIESZYŃSKI, według zał?cznika nr 1.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 30.08.2018r.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY wg zał?cznika nr 3
Oferta musi zawierać:
– datę sporz?dzenia
– adres lub siedzibę oferenta, dane kontaktowe
– warto?ć oferty (cena netto i brutto) z podaniem cen za poszczególne elementy
  
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za po?rednictwem: poczty elektronicznej na adres fk@gzwik.zebrzydowice, poczt?, kurierem lub też dostarczona osobi?cie na adres: GZWiK Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice do dnia 30.07.2018 r. do godz. 15.30.
2. Oferty złożone po terminie nie będ? rozpatrywane.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj?cy może ż?dać od oferentów wyja?nień dotycz?cych tre?ci złożonych ofert.
VI. OCENA OFERT
Zamawiaj?cy dokona oceny ofert na podstawie kryterium:- cena – 100%
Zamawiaj?cy zawiadomi wybranego wykonawcę o terminie podpisania umowy telefonicznie.
VII. UWAGI:
Do udzielania wyja?nień dotycz?cych zapytania, ze strony Zamawiaj?cego upoważniona jest: Agnieszka Foja tel.32/47-55-107, e-mail: fk@gzwik.zebrzydowice.pl.

 
  Z poważaniem

DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka---------------------------
Zał?czniki:
- Zapytanie ofertowe
- zał?cznik nr 1
- zał?cznik nr 2
- zał?cznik nr 3

 


 

  GZWiK (17.07.2018) GZWiK - Przerwy w dostawie wody

Zebrzydowice, dnia 17.07.2018

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że z powodu przeł?czeń na sieci wodoci?gowej w najbliższych dniach mog? występować spadki ci?nienia w sieci wodoci?gowej oraz chwilowe przerwy w dostawie wody w Marklowicach i Zebrzydowicach.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

  GZWiK (12.07.2018) GZWiK - Protokół otwarcia ofert - Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice

PROTOKÓŁ  Z  OTWARCIA OFERT
w dniu  12.07.2018 r

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia powyżej 30.000 Euro na realizację zadania pn. "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice"

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysoko?ci 4.182.000,00 zł brutto.

Wykaz złożonych ofert:

Oferta nr 1.  Konsorcjum firm:
FHU INSTBUD Stanisław Boguta Sp. J.
32-420 GDÓW Nieznanowice 50
INSTBUD Sp. z o.o.
32-420 GDÓW Nieznanowice 50

 
Cena oferty - 5.119.689,48 zł w tym podatek VAT w wys. 957.340,31 zł
 
Okres udzielonej gwarancji / rękojmi - 60 miesięcy  
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
 
EWA SUCHECKA

 

 

  GZWiK (09.07.2018) GZWiK - Zaktualizowano dział badania wody
 

PPIS w Cieszynie: Ocena wody

Pobierz

 

PPIS w Cieszynie: miejsce poboru: Studzienka zakupowa Gminnego Zakładu Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach z przedsiębiorstwem Vodovody a Kanalizace, Kaczyce ul. Sobieskiego

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia

Pobierz

 

 

  GZWiK (03.07.2018) GZWiK - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice
 

Dnia 03.07.2018 r. zostało zmienione w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu na realizację zadania "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice".

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.07.2018 r. pod nr 500153178-N-2018.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/b5501905-abed-4cf9-9608-018bb9f4a40c - OGŁOSZENIE (PDF) .


 • SIWZ z zał?cznikami - zmiana (POBIERZ)

 

  GZWiK (03.07.2018) Zapytania: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice”
 

Zebrzydowice, dnia 03.07.2018 r.

Przetarg GZWiK – 271.4.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa i modernizacja
sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice”

---------------------------------------------------------------------------------------------------

W zwi?zku z kolejnymi zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następuj?cych odpowiedzi :

Pytanie 1.
W zwi?zku z wymogiem zał?czenia do oferty kosztorysu ofertowego uprzejmie prosimy o udostępnienie przedmiaru w wersji edytowalnej z rozszerzeniem *ath.

Odp. Zamawiaj?cy nie udostępnia przedmiarów w wersji ath.

Pytanie 2.
W zwi?zku z tym, iż kanały przewidziane do renowacji przechodz? przez tereny prywatne, prosimy o informację, czy zamawiaj?cy dysponuje zgodami wła?cicieli na wej?cie na posesje i prowadzenie prac, do czego zgodnie z art. 47 Prawo budowlane jest zobowi?zany?

Odp. Tak. Zamawiaj?cy posiada zgody na wej?cie na posesję i prowadzenie prac.

Pytanie3.
Czy z uwagi na obowi?zek jaki spoczywa na inwestorze, zamawiaj?cy posiada zgodę na prowadzenie prac budowlanych zgodnie z obowi?zuj?cym prawem tj. aktualne zgłoszenie robót do wła?ciwego Wydziału Architektury i/lub pozwolenie na budowę w zakresie niezbędnym do prowadzenia prac przewidzianym w przedmiotowym przetargu, które przekaże wybranemu wykonawcy ?

Odp. Inwestor – zamawiaj?cy posiada informacje ze Starostwa Powiatowego, iż w/w roboty nie wymagaj? zgłoszenia – zał?cznik nr 1.

Pytanie 4.
Prosimy o potwierdzenie, iż kontrakt ma charakter obmiarowy i rozliczenie prac nast?pi na podstawie kosztorysu powykonawczego przygotowanego w oparciu rzeczywi?cie wykonane prace.

Odp. Rozliczenie nast?pi kosztorysem powykonawczym , jego warto?ć nie może przekroczyć warto?ci kosztorysu ofertowego.

Pytanie 5.
W zwi?zku z rozbieżno?ciami w zapisach projektu technicznego oraz specyfikacji technicznej prosimy o zweryfikowanie wymogu dotycz?cego minimalnej warto?ci sztywno?ci obwodowej.
Nasza w?tpliwo?ć wynika z faktu, iż zgodnie z zapisami pkt 6 projektu technicznego oraz pkt 2.1 g kanały kwalifikowane s? w I stanie technicznym wg ATV i wymagana sztywno?ć obwodowa krótkoterminowa nie może być mniejsza niż 2kN/m2, natomiast zgodnie z pkt 2.1.f zamawiaj?cy kwalifikuje kanały do II stanu technicznego z założeniem całkowitego zniszczenia naprawianego przewodu w którym to przypadku min. warto?ć sztywno?ci obwodowej powinna wynosić 4 kN/m2.

Odp. Minimalna warto?ć sztywno?ci obwodowej powinna wynosić 4 kN/m2.

Pytanie 6.
Czy zamawiaj?cy powołuj?c się na wytyczne ATV / zast?pione wytycznymi DWA / oraz w zwi?zku z dopuszczeniem zastosowania materiałów równoważnych zgodnych z technologi? tj. metod? bezwykopow? z zastosowaniem technologii CIPP, czyli wykładzin utwardzanych na miejscu zgodnych z obowi?zuj?c? norm? PN-EN ISO 11296-4 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezci?nieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej – czę?ć 4;wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu”- zaakceptuje inne rękawy o modułach niższych niż wymagany w specyfikacji technicznej klasyfikowanych w odpowiednich grupach materiałowych obejmuj?cych rękawy elastyczne ze wzmocnionych włókien szklanych.
Pro?bę sw? motywujemy faktem, iż w celu zapewnienia osi?gnięcia wskazanych parametrów tj. sztywno?ć obwodowa oraz przepustowo?ć kanału po renowacji wystarczaj?ca powszechnie stosowana warto?ć krótkotrwałego modułu sprężysto?ci przy zginaniu dla rękawów z włókna szklanego wynosi 14500 MPa.

Odp. Warto?ć krótkotrwałego modułu sprężysto?ci przy zginaniu dla rękawów z włókna szklanego wynosi 14500 MPA co jest zgodne z zapisami Specyfikacji technicznej okre?laj?cymi ten parametr jako nie mniejszy niż 2500 MPa.

Pytanie 7.
Czy prawidłowe jest rozumowanie wykonawcy, że kluczowymi wymaganiami i wła?ciwo?ciami funkcjonalnymi i jako?ciowymi dotycz?cymi planowanej do wykonania renowacji sieci kanalizacyjnej jest polepszanie wła?ciwo?ci technicznych, poprawienie hydraulicznych warunków przepływu, zmniejszenie oporów oraz podniesienie sprawno?ci hydraulicznej kanałów poprzez zastosowanie wykładziny, której zadaniem powinno być stabilizacja i wzmocnienie struktury istniej?cych kanałów, zapewniaj?c zachowanie odpowiedniej wydajno?ci przepływu a także eliminacja skutków występowania ubytków materiału, wżerów, pęknięć oraz zjawiska infiltracji o eksfiltracji oraz zgodno?ć materiałow? i technologiczn? z obowi?zuj?cymi polskimi normami dotycz?cymi renowacji bezwykopowej sieci kanalizacyjnych rękawem tj. PN-EN ISO 11296-4 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezci?nieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej – czę?ć 4 ; wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu?
W zakresie renowacji kanałów metoda bezwykopow? w technologii wykładzin utwardzanych na miejscu zamawiaj?cy dopuszcza wył?cznie utwardzanie za pomoc? promieni UV. Jednakże z zapisów obowi?zuj?cych wskazanych powyżej norm jednoznacznie wynika, że do renowacji metod? bezwykopow? sieci kanalizacyjnej rękawem mog? być stosowane wszystkie rodzaje rękawów żywic zgodnych z przywołanymi normami. Nie istniej? w naszej ocenie żadne uwarunkowania techniczne czy podstawy prawne dla wymogu okre?lonego przez zamawiaj?cego wykluczaj?cego rękawy z włókna szklanego utwardzane np. par? wodn? lub ?wiatłem.
Zgodnie z powyższym czy prawidłowe jest rozumowanie wykonawcy, że zakres prac polegaj?cych na renowacji kanałów metod? bezwykopow? może być wykonany przy zastosowaniu wszystkich rękawów żywic i ich komponentów nas?czonych dowolnymi żywicami i w dowolny sposób utwardzonymi zgodnych materiałowo i technologicznie z obowi?zuj?c? polsk? norm? dotycz?c? renowacji bezwykopowej sieci kanalizacyjnych
PN-EN ISO 11296-4, które zapewniaj? odpowiednie parametry techniczne rękawa w tym przede wszystkich jego wytrzymało?ci i trwało?ci?

Odp. Zgodnie z projektem należy zastosować metodę utwardzania promieniami UV. Zamawiaj?cy dopuszcza zastosowanie wszystkich rękawów z żywic i ich komponentów utwardzanych promieniami UV.

Pytanie 8.
Czy słusznym jest rozumowanie oferenta, że dla spełnienia warunków zdolno?ci technicznej można wykazać się odrębnie referencj? dla budowy sieci kanalizacyjnej oraz odrębn? referencj? dla wykonania renowacji sieci kanalizacyjnej w technologii bezwykopowej? A więc czy zamawiaj?cy uzna za spełnienie warunku zdolno?ci technicznej je?li oferent przedłoży jedn? referencję potwierdzaj?c? budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długo?ci min 15900 m ł?cznie ze studniami oraz jedn? referencję potwierdzaj?c? wykonanie renowacji kanalizacji ze studniami długo?ci min 300 m i utwardzeniem promieniami UV.

Odp. Tak, zamawiaj?cy uzna to za spełnienie warunku.

Pytanie 9.
Jeżeli zamawiaj?cy wymaga wykazania się zdolno?ci? techniczn? w której zakres budowy kanalizacji oraz zakres renowacji musi być spełniony w jednej robocie budowlanej to prosimy o zmianę tre?ci pkt 3.2.1 SIWZ i dopuszczenie wykazania się w ramach tej jednej roboty budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, bo przecież budowa kanalizacji deszczowej nie różni się niczym od budowy kanalizacji sanitarnej a w zakresie wykazania się renowacj? zamawiaj?cy nie zawęził warunku tylko do kanalizacji sanitarnej oraz o dopuszczenie wykazania się do?wiadczeniem renowacji kanalizacji również rękawem termoutrwardzalnym, bo rozumiemy że zamawiaj?cemu chodzi o wyłonienie takiego wykonawcy, który ma do?wiadczenie w realizacji i zarz?dzaniu kontraktem w zakresie robót wykopowych i bezwykopowych.
Tak więc prosimy o zmianę zapisu: „Wykonawca musi wykazać się iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalno?ci jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie / w szczególno?ci zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył:
a/ co najmniej jedn? robotę budowlan? polegaj?c? na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o długo?ci minimum 1500 mb ł?cznie ze studniami oraz renowację kanalizacji ze studniami o długo?ci minimum 300 mb w technologii rękawa termoutwardzalnego lub utwardzanego promieniami UV.

Odp. Zakres budowy kanalizacji oraz zakres renowacji nie musi być spełniony w jednej robocie budowlanej. Ponadto zamawiaj?cy rozszerza warunek do spełnienia dotycz?cy wykazania że wykonawca musi wykazać że wykonał roboty budowlane polegaj?ce na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o długo?ci minimum 1500 mb ł?cznie ze studniami oraz renowację kanalizacji ze studniami o długo?ci minimum 300 mb w technologii rękawa termoutwardzalnego lub utwardzanego promieniami UV.

Pytanie 10.
Dlaczego w dokumentacji technicznej zamawiaj?cy zamieszcza opis techniczny studni
fi 1000 , fi 800, pochodz?cy z katalogu produktowego firmy ROMOLD?

Odp. Zgodnie z zapisami w przedmiarach, SIWZ oraz zapisu w projekcie zamawiaj?cy dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych zgodnie z zapisem równoważno?ci w SIWZ.

Pytanie 11.
Czy intencj? zamawiaj?cego jest poprzez jednoznacznie wskazanie firmy ROMOLD, iż tylko takie rozwi?zanie dotycz?ce studni będzie przez zamawiaj?cego akceptowane?

Odp. Zamawiaj?cy dopuszcza zastosowanie produktu równoważnego.

Pytanie 12.
Proszę aby zamawiaj?cy wskazał producentów studni fi 1000 i 800 którzy zostan? zaakceptowani na powyższ? inwestycję. Opis techniczny zawarty w projekcie budowlanym eliminuje wszystkich dostępnych producentów na rynku Polskim z wył?czeniem producenta jakim jest ROMOLD.

Odp. Producenci studni fi 1000 i 800 – np. Wavin, Kaczmarek, Pipelife oraz inni spełniaj?cy wymagania zawarte w SIWZ.

Pytanie 13.
Proszę o wyja?nienie techniczne czemu zamawiaj?cy nie dopuszcza rozwi?zania gdzie trzon studni stanowi rura karbowana wznosz?ca?

Odp. Zamawiaj?cy ostatecznie dopuszcza rozwi?zanie studni, gdzie trzon stanowi rura karbowana, wznosz?c?. Odst?pienie od karbowania podyktowane było do?wiadczeniami eksploatacyjnymi zwi?zanymi z zanieczyszczeniem ?cianek rury wznosz?cej.
 

 
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

  GZWiK (29.06.2018) Zarz?dzenie dyrektora GZWIK

Zarz?dzenie nr 0050.14.2018
Dyrektora Gminnego Zakładu Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach z dnia 29.06.2018 w sprawie: ustalenia wysoko?ci stawek za usługi ?wiadczone przez Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach - Pobierz

Zarz?dzenie nr 0050.15.2018
Dyrektora Gminnego Zakładu Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach z dnia 29.06.2018 w sprawie: ustalenia wysoko?ci stawek za usługi ?wiadczone przez Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach - Pobierz
 

  GZWiK (27.06.2018) GZWiK - Awaria


O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniu 02.07.2018r. / poniedziałek / od godz: 09:00 z powodu przeł?czeń na sieci wodoci?gowej wyst?pi? przerwy w dostawie wody w Zebrzydowicach przy ul. Tulipanowej.
Planowany czas zakończenia prac godz. 16:00
Za utrudnienia przepraszamy.

 

  GZWiK (27.06.2018) GZWiK - Awaria

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje,
że w dniu 28.06.2018r. / czwartek / od godz: 09:00 z powodu przeł?czeń na sieci wodoci?gowej wyst?pi? przerwy w dostawie wody w Zebrzydowicach przy ul. Kasztanowej oraz ul. Kochanowskiego od nr 26 do nr 42
Planowany czas zakończenia prac godz. 16:00
Za utrudnienia przepraszamy.

 

  GZWiK (26.06.2018) GZWiK - Zapytania do przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice”

 Zebrzydowice, dnia 26.06.2018 r.

GZWiK- 271.4.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice”
---------------------------------------------------------------------------------------------------

W zwi?zku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w przetargu udzielamy następuj?cej odpowiedzi :

Pytanie 1.
W pkt X SIWZ zamawiaj?cy zawarł termin wykonania zadania w ul. Bławatkowej do dnia 01.10.2018 r. Proszę o odpowied?, czy w dacie nie wkradł się bł?d i czy na pewno termin zakończenia robót jest do 01.10.2018 r. W naszej ocenie wykonanie 1.796 mb kanalizacji / ł?cznie z przył?czami / oraz budowę pompowni ?cieków wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem projektów organizacji ruchu i zgód wła?cicieli nie jest możliwe w tak krótkim terminie. Realnie patrz?c rozstrzygnięcie przetargu, wybór wykonawcy i podpisanie umowy jest możliwe najwcze?niej około 10 sierpnia, a w takim przypadku na wykonanie robót pozostaje tylko 50 dni / ok. 35 dni roboczych /
Prosimy o wyja?nienie dotycz?ce terminu wykonania robót.

Odp. Zamawiaj?cy nie wyraża zgody na przesunięcie terminu wykonania kanalizacji sanitarnej w ul. Bławatkowej.

  Zastępca Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Krzysztof Kozak

 

  GZWiK (26.06.2018) GZWiK - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice

Dnia 26.06.2018 r. zostało zmienione w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu na realizację zadania "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice".

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.06.2018 r. pod nr 500145903-N-2018.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/783c3e79-b8a4-407a-99d3-6cb64dfa1141 - OGŁOSZENIE (PDF) .


 • SIWZ z zał?cznikami - zmiana (POBIERZ)

 

  GZWiK (25.06.2018) Uwaga

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniu 26.06.2018r. / wtorek / od godz: 09:00 z powodu przeł?czeń na sieci wodoci?gowej wyst?pi? przerwy w dostawie wody w Zebrzydowicach przy ul. Orzeszkowej od nr 20 do nr 24 oraz ul. Ks. A. Janusza 20
Planowany czas zakończenia prac godz. 16:00
Za utrudnienia przepraszamy.

 

  GZWiK (21.06.2018) GZWiK NR 4/2018 GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice

 

Dnia 21.06.2018 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.06.2018 r. pod nr 577020-N-2018.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=835e3762-5c78-4d8b-842a-04b4261cc54f

Pełna dokumentacja postępowania znajduje się poniżej w zał?cznikach:

 • Ogłoszenie o zamówieniu z BZP (POBIERZ)
   
 • SIWZ z zał?cznikami 1-5 (POBIERZ)
   
 • SIWZ zał?cznik6_Inspekja_TV - UWAGA duże pliki
  • inspekcja_ul_Asnyka_boczna.zip (489 MB)(POBIERZ)
  • inspekcja_ul_Wyzwolenia_Rzeczna.zip (3,69 GB)(POBIERZ)
  • inspekcja_ul_Nowy_Dwor_Orzeszkowej_cz_1_z_3.zip (4,09 GB) (POBIERZ)
  • inspekcja_ul_Nowy_Dwor_Orzeszkowej_cz_2_z_3.zip (4,19 GB) (POBIERZ)
  • inspekcja_ul_Nowy_Dwor_Orzeszkowej_cz_3_z_3.zip (4,04 GB) (POBIERZ)


 

  GZWiK (21.06.2018) Uwaga

O G Ł O S Z E N I E


Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje,
że w dniu 21.06.2018r. / czwartek / od godz: 09:00 z powodu przeł?czeń na sieci wodoci?gowej wyst?pi? przerwy w dostawie wody w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej.
Planowany czas zakończenia prac godz. 16:00
Za utrudnienia przepraszamy.

 


 

  GZWiK (19.06.2018) Awaria

O G Ł O S Z E N I E

 Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniu 20.06.2018r. / ?roda / od godz: 9:00 z powodu przeł?czeń na sieci wodoci?gowej wyst?pi? przerwy w dostawie wody w Zebrzydowicach przy ul. Cichej 10, 12, 14 oraz ul. Orzeszkowej 31 i 41
Planowany czas zakończenia prac godz. 16:00

Za utrudnienia przepraszamy.
 

  GZWiK (14.06.2018) Awaria

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniu 14.06.2018r. /czwartek/ z powodu awarii na sieci wodoci?gowej występuj? przerwy w dostawie wody w Zebrzydowicach, ul. Okrężna, Go?dzikowa, Astrów, Jutrzenki, Pochyła, Graniczna, oraz w Marklowicach i Kaczycach.

Planowany czas zakończenia prac godz; 14:00

Za utrudnienia przepraszamy.


 

  GZWiK (12.06.2018) Awaria


O G Ł O S Z E N I E


Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniu 13.06.2018r. / ?roda / od godz: 9:00 z powodu przeł?czeń na sieci wodoci?gowej wyst?pi? przerwy w dostawie wody w Zebrzydowicach przy ul. Tęczowej. Planowany czas zakończenia prac godz. 15:00

Za utrudnienia przepraszamy.

  GZWiK (11.06.2018) Awaria

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniu 11.06.2018r. / poniedziałek/ z powodu awarii na sieci wodoci?gowej występuj? przerwy w dostawie wody w Zebrzydowicach od skrzyżowania ul. E. Orzeszkowej z ulic? Topolow? do skrzyżowania ul. E. Orzeszkowej z ul. Kochanowskiego oraz na ul. Tęczowej
Planowany czas zakończenia prac godz; 17:00

Za utrudnienia przepraszamy. 

  GZWiK (08.06.2018 Przerwy w dostawie wody

O G Ł O S Z E N I E


Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniu 11.06.2018r. / poniedziałek / od godz: 9:00 z powodu przeł?czeń na sieci wodoci?gowej wyst?pi? przerwy w dostawie wody w Zebrzydowicach przy ul. Wesołej Planowany czas zakończenia prac godz. 15:00
Za utrudnienia przepraszamy.

 

  GZWiK -06.06.2018 Przerwy w dostawie wody


O G Ł O S Z E N I E


Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniu 08.06.2018r. / pi?tek / od godz: 8:00 z powodu przeł?czeń na sieci wodoci?gowej wyst?pi? przerwy w dostawie wody w Zebrzydowicach przy ul. Pięknej oraz Liliowej.

Planowany czas zakończenia prac godz; 16:00

Za utrudnienia przepraszamy.


 

  GZWiK - Informacja o ochronie danych osobowych - RODO
 

Zgodnie  z  art.  13  ust.1  i  ust.  2  rozporz?dzenia  Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (Dz.Urz.UE  L  119  z  4  maja  2016  r.) Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że:
- Administratorem danych osobowych Klienta jest  GZWiK  w Zebrzydowicach przy ulicy ks. A. Janusza 6.
- Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest  pan Marcin Zemła adres e-mail: marcin@informatics.jaworzno.pl
- Dane osobowe Klienta będ? przetwarzane zgodnie z  art.6 ust.1 lit b),c)   RODO na podstawie  ustawy o zaopatrzeniu w wodę i odbiorze ?cieków a także zgodnie z art.6 ust.1.lit.f)  RODO ( np. dochodzenie roszczeń wynikaj?cych z umowy ) w zakresie niezbędnym do realizacji obowi?zków nałożonych na GZWiK Uchwał? Rady Gminy nr XXXV/374/05 z dnia 29 listopada 2005 r.
-Dane będ? udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okoliczno?ciach przewidzianych w powszechnie obowi?zuj?cych przepisach prawa, a także podmiotom ?wiadcz?cym na rzecz GZWiK  usługi niezbędne do wykonywania umowy.
- Dane będ? przetwarzane przez okres wyznaczony przepisami prawa.
- Klient, którego dane dotycz?, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do ograniczenia   przetwarzania , prawo do ich przeniesienia. oraz do wniesienia skargi do organu nadzoruj?cego t.j. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne lecz konieczne do zawarcia umowy  na ?wiadczenie usług. Niepodanie danych spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy nie będ? możliwe.

 

  GZWiK - TARYFY


W dniu 1.06.2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego  Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszono zatwierdzon? taryfę (na lata  2018/19 , 2019/20 i 2020/21 ) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzenia ?cieków, która obowi?zywać będzie na terenie  gminy Zebrzydowice. Nowe taryfy, zgodnie z Ustaw? o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ?cieków (Dz .U. z 2017  poz 2180 art.24f ust. 1) obowi?zywać będ? od 9.06.2018 r.

-------
Pobierz zał?cznik - TARYFY 2018

 

  GZWiK - (01.06.2018)   GZWiK - Informacja


W dniu dzisiejszym tj.01.06.2018 GZWiK jest czynny do godz.13.00
 

  GZWiK - (29.05.2018)   GZWiK - Utrudnienia


Awaria linii telefonicznej

W zwi?zku z awari? linii telefonicznej wszelkie pilne sprawy można zgłaszać na adres e-mail gzwik@zebrzydowice.pl lub pod nr 512 218 930. Z informacji uzyskanych od operatora telekomunikacyjnego powyższe utrudnienia w poł?czeniach potrwaj? do 01-06-2018.
 

  GZWiK - (22.05.2018)   GZWiK - Utrudneinia


O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniu 23.05.2018r. / ?roda / od godz: 9:00 z powodu przeł?czeń na sieci wodoci?gowej wyst?pi? przerwy w dostawie wody w Zebrzydowicach na  ul. Cichej, Górniczej, oraz ul. E. Orzeszkowej; (boczna) od nr 45 do 47. Planowany czas zakończenia prac godz; 15:00

Za utrudnienia przepraszamy.


 

  GZWiK - (15.05.2018)   GZWiK - Utrudneinia


O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniu 16.05.2018r. / ?roda / od godz: 8:00 z powodu przeł?czeń na sieci wodoci?gowej wyst?pi? przerwy w dostawie wody w Zebrzydowicach na  ul. Kochanowskiego od skrzyżowania z ulic? Chmieln? do skrzyżowania  z ul. E. Orzeszkowej oraz na ul. Kwiatowej i PCK oraz mog? wyst?pić chwilowe spadki ci?nienia w Marklowicach Górnych.

Planowany czas zakończenia prac godz; 18:00

Za utrudnienia przepraszamy.
 

  GZWiK - (15.05.2018)   GZWiK - Oferta  pracy

OFERTA PRACY


Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że przyjmie do pracy pracownika na stanowisko:  operator maszyn i urz?dzeń-dyspozytor, na czas okre?lony (z możliwo?ci? zatrudnienia na stałe)

termin rozpoczęcia pracy: od zaraz

Wymagania: wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe lub ?rednie zawodowe o kierunku  elektryka, mechanika, automatyka lub pokrewne, umiejętno?ć obsługi komputera prawo jazdy kategorii „B” dyspozycyjno?ć,  mile widziana umiejętno?ć obsługi urz?dzeń pompowych, mile widziane uprawnienia SEP do 1 kV

Podania wraz z CV można składać:

1. osobi?cie w dziale Kadr GZWiK (II piętro budynku Urzędu Gminy)

lub

2. przesłać poczt? na adres:
Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji
43-410 Zebrzydowice
ul. ks. A. Janusza 6

3. adres e-mailowy:
fka@gzwik.zebrzydowice.pl

Kontakt telefoniczny: 32 4693 654 wew. 106
 

  GZWiK - (07.05.2018)   GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię - przebudowa ruroci?gu wraz z układem sterowania na terenie przepompowni wody"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.05.2018 r. pod nr 500098344-N-2018.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/bc91017e-1696-4aaa-8a5e-022495124062

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z BZP (POBIERZ)

 

  GZWiK - (06.05.2018)   GZWiK - Utrudnienia

Uwaga mieszkańcy Kaczyc oraz Kończyc Małych ul. Graniczna, Zagrodowa i Korczaka.

W zwi?zku z awari? dnia 06.05.2018r od godz. 20.30 do ok. godziny 8.00 dnia 07.05.2018r. mog? występować niedobory ci?nienia oraz przerwy w dostawie wody.

Przepraszamy za utrudnienia.

 

  GZWiK - (04.05.2018)   GZWiK - Utrudnienia

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje,
że dodatkowo w dniu 08.05.2018r. / wtorek / od godz 08:00 do godz: 17:00 z powodu przeł?czeń na sieci wodoci?gowej wyst?pi? przerwy w dostawie wody w Kończycach Małych w rejonie ulic: Ks. Marekwicy oraz w rejonie skrzyżowania ulic Jagiellońska - Korczaka

Za utrudnienia przepraszamy
 

 

  GZWiK - (30.04.2018)   GZWiK - Utrudnienia

O G Ł O S Z E N I E


Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje,
że w dniu 07.05.2018r. / poniedziałek / od godz 08:00 do godz: 17:00 z powodu przeł?czeń na sieci wodoci?gowej wyst?pi? przerwy w dostawie wody w Kończycach Małych w rejonie ulic: Ks. Marekwicy oraz w rejonie skrzyżowania ulic Jagiellońska - Korczaka

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

  GZWiK - (25.04.2018)   GZWiK - GZWiK - Ogłoszenie o unieważnieniu zamówieniu publicznym o warto?ci szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Dostawa i montaż / w samochodzie typu VAN / urz?dzenia ci?nieniowego do czyszczenia kanalizacji w ramach projektu BORDER USŁUGI"

Zebrzydowice, dnia 25.04.2018 r.

GZWiK -postępowanie 03/2018

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
--------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Gminnego Zakładu Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że postępowanie o zamówienie poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Dostawa i montaż / w samochodzie typu VAN / urz?dzenia ci?nieniowego do czyszczenia kanalizacji w ramach projektu BORDER USŁUGI" zostało unieważnione, ze względu na brak złożonych ofert.

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

Ogłoszenie o unieważnieniu zamówieniu zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjno?ci Funduszy Europejskich pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2991

 

 

  GZWiK - (25.04.2018)   GZWiK - GZWiK - Ogłoszenie o unieważnieniu zamówieniu publicznym o warto?ci szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Dostawa samochodu typu VAN w ramach projektu BORDER USŁUG"

Zebrzydowice, dnia 25.04.2018 r.

GZWiK -postępowanie 02/2018

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
--------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Gminnego Zakładu Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że postępowanie o zamówienie poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Dostawa samochodu typu VAN w ramach projektu BORDER USŁUGI" zostało unieważnione, ze względu na brak złożonych ofert.

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

Ogłoszenie o unieważnieniu zamówieniu zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjno?ci Funduszy Europejskich pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2985

 

 

  GZWiK - (24.04.2018)   GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię - przebudowa ruroci?gu wraz z układem sterowania na terenie przepompowni wody"

Zebrzydowice, dnia  24.04.2018  r.

GZWiK-przetarg 03/2018

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

      Dyrektor Gminnego Zakładu Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn."Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię - przebudowa ruroci?gu wraz z układem sterowania na terenie przepompowni wody" wybrano ofertę firmy:

  REMONT-EX Firma Prywatna Marek Gajewski
Rybnik ul. Larysza 11


Cena oferty - 208.016,23 zł w tym podatek VAT w wysoko?ci 38.897,34 zł
Okres udzielonej gwarancji / rękojmi - 60 miesięcy

 

Kryteria oceny ofert :
- cena - 60 %
- okres udzielonej gwarancji / rękojmi - 40 %

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

Oferta nr 1.  BREPO Sp. z o.o.
Mikołów ul. Ks. Franciszka Górka 144 - Oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 7b Ustawy Pzp - wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy - / brak wadium na rachunku zamawiaj?cego przed upływem terminu składania ofert /  
Oferta nr 2.  Konsorcjum firm:
PPHU BUDREN Władysław Kwapisz
Jastrzębie Zdrój ul. Armii Krajowej 25
BUDREN Sp. z o.o.
Jastrzębie Zdrój ul. Armii Krajowej 25
PW EKOSYSTEM Dominik Kwapisz
Jastrzębie Zdrój ul. Armii Krajowej 25
Przyznana ł?czna punktacja - 64,59 pkt / 40,59 pkt + 24 pkt /  
Oferta nr 3.  REMONT-EX Firma Prywatna Marek Gajewski
Rybnik ul. Larysza 11
Przyznana łaczna punktacja - 100 pkt / 60 pkt + 40 pkt /  


 

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
 
EWA SUCHECKA

 

  GZWiK - (24.04.2018)   GZWiK - Utrudnienia

O G Ł O S Z E N I E


Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje,
że w dniu 25.04.2018r. / ?roda / od godz 09:00 do godz: 17:00 z powodu przeł?czeń na sieci wodoci?gowej wyst?pi? przerwy w dostawie wody w Zebrzydowicach w rejonie ulic: Palmowa, Asnyka oraz czę?ciowo na ul Słowackiego, oraz mog? wyst?pić chwilowe spadki ci?nienia w Marklowicach Górnych.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

  GZWiK - (20.04.2018)  Zapytanie do postępowanie 03/2018

 Zebrzydowice, dnia 20.04.2018 r.

GWZiK- postępowanie 03/2018

Dotyczy: postępowania poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. „Dostawa i montaż /
w samochodzie typu VAN / urz?dzenia ci?nieniowego do czyszczenia kanalizacji w ramach projektu BORDER USŁUGI”
------------------------------------------------------------------------------------------------------


W zwi?zku z kolejnymi zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w postępowania udzielamy następuj?cych odpowiedzi :

Pytanie 1.
Czy zamawiaj?cy dopuszcza zastosowanie silnika iskrowego zamiast diesla do napędu urz?dzenia?
Odp. Nie wyrażamy zgody

Pytanie 2.
Czy wyrażacie Państwo zgodę na zastosowanie bębnów roboczych cynkowanych ogniowo / galwanizowanych / b?d? aluminiowych bez lakierowania proszkowego?
Odp. Nie wyrażamy zgody

Pytanie 3.
Czy dopuszczony zostanie prowadnik węża ci?nieniowego bez sztywnej prowadnicy?
Odp. Nie wyrażamy zgody

Pytanie 4.
Czy Zamawiaj?cy dopuszcza wykonanie z innego materiału pokrywy przedziału napędowego oraz inny sposób jego mocowania?
Od. Nie wyrażamy zgody

Pytanie 5.
Czy wyrażacie Państwo zgodę na zastosowanie zbiornika wody o pojemno?ci 500 l lub 2 zbiorników po 300 l
Odp. Nie wyrażamy zgody

Pytanie 6.
Czy dopuszczone zostanie urz?dzenie o pojemno?ci zbiornika ok 800 l, długo?ci ok 1700 mm i wysoko?ci ok 1350 mm i wadze ok 620 kg?
Odp. Nie wyrażamy zgody.

 

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
 
EWA SUCHECKA

 

  GZWiK - (18.04.2018)  Zapytanie do postępowanie 03/2018

Zebrzydowice, dnia 18.04.2018 r.

GWZiK- postępowanie 03/2018

Dotyczy: postępowania poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. „Dostawa i montaż /  w samochodzie typu VAN / urz?dzenia ci?nieniowego do czyszczenia  kanalizacji w ramach projektu BORDER USŁUGI”
---------------------------------------------------------------------------------------

W zwi?zku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w postępowania udzielamy następuj?cej odpowiedzi :

Pytanie 1.
Zamawiaj?cy ustalił termin dostawy do dnia 31.05.2018 r. Czy w zwi?zku z terminami linii produkcyjnych, krótkim czasem na realizację po potencjalnym podpisaniu umowy, wykonaniem natrysku poliuretanowego i montażem urz?dzenia, zamawiaj?cy wydłuży termin realizacji dostawy o dodatkowe 5 tygodni / do 06.07.2018 r /?
Wyja?nienie – urz?dzenie ci?nieniowe będzie produkowane specjalnie pod Państwa wymagania umieszczone w OPZ. Przy hipotecznym założeniu podpisania umowy na dzień 30.04.2018 r / 6 dni po ogłoszeniu wyników postępowania /, na produkcję urz?dzenia, transport urz?dzenia, transport podwozia, pokrycie poliuretanem czę?ci roboczej, montaż urz?dzenia, dodatkowe wyposażenie, przeprowadzenie testów i wykonanie dokumentacji mamy tylko 30 dni. Nie będzie możliwa realizacja zamówienia w terminie pierwotnie wyznaczonym przez zamawiaj?cego.

Odpowied?:
Zamawiaj?cy nie wydłuży terminu realizacji umowy.
 

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
 
EWA SUCHECKA

 

  GZWiK - (17.04.2018) Napełnianie basenów


Jak co roku (w przerwie wakacyjnej - dla dzieci) Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach umożliwia odliczanie ?cieków od wody zużytej do jednorazowego napełnienia basenu. Wnioski s? przyjmowane w okresie od 01.06 do 31.08 każdego roku.


Druk wniosku można pobrać w biurze GZWiK Zebrzydowice lub na stronie internetowej www.gzwik.zebrzydowice.pl

 

  GZWiK - (16.04.2018) GZWIK=  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o warto?ci szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Dostawa i montaż / w samochodzie typu VAN / urz?dzenia ci?nieniowego do czyszczenia kanalizacji w ramach projektu "BORDER USŁUGI" "


Zebrzydowice, dnia  16.04.2018 r.

GZWiK- postępowanie o zamówienie 03/2018

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

     Gmina Zebrzydowice - Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4693654 fax /0-32/ 4693654 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o warto?ci szacunkowej od 10.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Dostawa i montaż / w samochodzie typu VAN / urz?dzenia ci?nieniowego do czyszczenia kanalizacji w ramach projektu "BORDER USŁUGI"

Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska w Euroregionie ?l?sk Cieszyński

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urz?dzenia ci?nieniowego do czyszczenia kanalizacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał?cznik nr 1.

CPV - 42.90.00.00-5

Termin zwi?zania z ofert? – 30 dni kalendarzowych.
Termin realizacji umowy – 31.05.2018 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej – www.gzwik.zebrzydowice.pl
Informacji o przedmiocie zamówienia udziela Pan Edward Hawełka i Pan Krzysztof Kozak – tel. 32/ 4693654

Termin składania ofert – do dnia 24.04.2018 r. do godz. 09:45 w GZWiK Zebrzydowice, pokój nr 42.

Otwarcie ofert nast?pi w dniu 24.04.2018 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - pokój nr 38.

  Zastępca Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Krzysztof Kozak

Dokumentację przetargow? (SIWZ z zał?cznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl(POBIERZ - LINK BEZPO?REDNI).


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjno?ci Funduszy Europejskich pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2991

 

 

  GZWiK - (16.04.2018) GZWiK - GZWiK - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o warto?ci szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Dostawa samochodu typu VAN w ramach projektu "BORDER USŁUGI" "

Zebrzydowice, dnia  16.04.2018 r.

GZWiK- postępowanie o zamówienie 02/2018

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

     Gmina Zebrzydowice - Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4693654 fax /0-32/ 4693654 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o warto?ci szacunkowej od 10.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Dostawa samochodu typu VAN w ramach projektu "BORDER USŁUGI"

Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska w Euroregionie ?l?sk Cieszyński

Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu typu VAN. Samochód należy dostarczyć pod adres: Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał?cznik nr 1.

CPV - 34.10.00.00-8

Termin zwi?zania z ofert? – 30 dni kalendarzowych.
Termin realizacji umowy – 30.04.2018 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej – www.gzwik.zebrzydowice.pl
Informacji o przedmiocie zamówienia udziela Pan Edward Hawełka i Pan Krzysztof Kozak – tel. 32/ 4693654

Termin składania ofert – do dnia 24.04.2018 r. do godz. 09:45 w GZWiK Zebrzydowice, pokój nr 42.

Otwarcie ofert nast?pi w dniu 24.04.2018 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - pokój nr 38.

  Zastępca Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Krzysztof Kozak

Dokumentację przetargow? (SIWZ z zał?cznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl(POBIERZ - LINK BEZPO?REDNI).


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjno?ci Funduszy Europejskich pod adresem 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2985

 

 

  GZWiK - (16.04.2018) GZWiK - Zaktualizowano dział Aktualne badania wody

Protokół z badań nr  SB/27117/03/2018
miejsce poboru:
   Przedszkole Marklowice Górne, ul. Szkolna 28. Ujęcie podziemne

Pobierz

 
Protokół z badań nr  SB/27118/03/2018
miejsce poboru:
   Kończyce Małe, ul. kasztelańska. Przychodnia Lekarska - ujęcie podziemne

Pobierz

 

 

  GZWiK - (13.04.2018) GZWiK - Ogłoszenie o unieważnieniu zamówieniu publicznym o warto?ci szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Zakup samochodu typu VAN wraz z urz?dzeniem ci?nieniowym do czyszczenia kanalizacji w ramach projektu BORDER USŁUGI"

Zebrzydowice, dnia 13.04.2018 r.

GZWiK -postępowanie 01/2018

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
--------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Gminnego Zakładu Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że postępowanie o zamówienie poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Zakup samochodu typu VAN wraz z urz?dzeniem ci?nieniowym do czyszczenia kanalizacji w ramach projektu BORDER USŁUGI" zostało unieważnione, ze względu na niezgodno?ć ze SIWZ, gdzie wymogiem była bezwypadkowo?ć oferowanego samochodu typu VAN.
Zgodnie z podanym numerem VIN: VF3YDUMFC12404682 sprawdzono historię pojazdu, z której wynika ze samochód był uszkodzony w 2014 r.

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

Ogłoszenie o unieważnieniu zamówieniu zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjno?ci Funduszy Europejskich pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2487

 

  GZWiK - (12.04.2018)  GZWiK - Protokół otwarcia ofert - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię - przebudowa ruroci?gu wraz z układem sterowania na terenie przepompowni wody

PROTOKÓŁ  Z  OTWARCIA OFERT

w dniu  12.04.2018 r

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia powyżej 30.000 Euro na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej  na hydrofornię wraz z układem sterowania na terenie przepompowni wody”

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysoko?ci  210.000,00  zł brutto.

Wykaz złożonych ofert:

Oferta nr 1.  BREPO  Sp. z o.o.
43-196  Mikołów  ul. Ks. Franciszka Górka 144

 
Cena oferty -  306.114,34   zł w tym podatek VAT w wysoko?ci  57.240,89  zł
 
Okres udzielonej gwarancji / rękojmi -  60 miesięcy
 
Oferta nr 2.  Konsorcjum firm:
PPHU  BUDREN  Władysław Kwapisz
PW  EKOSYSTEM  Dominik Kwapisz
BUDREN  Sp. z o.o.
44-330 Jastrzębie – Zdrój  ul. Armii Krajowej 25

 
Cena oferty -  307.500,00  zł w tym podatek VAT w wysoko?ci  57.500,00 zł
 
Okres udzielonej gwarancji / rękojmi -  36 miesięcy
 
Oferta nr 3.  REMONT-EX Firma Prywatna Marek Gajewski
44-200 Rybnik ul. Larysza 11

 
Cena oferty – 207.871,59 zł w tym podatek VAT w wysoko?ci  38.870,30 zł
 
Okres udzielonej gwarancji / rękojmi -  60 miesięcy

 

 

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
 
EWA SUCHECKA

  GZWiK - (12.04.2018) GZWiK A W A R I A

O G Ł O S Z E N I E


 Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje,
że w dniu 12.04.2018r. / czwartek / z powodu awarii na sieci wodoci?gowej występuj? przerwy w dostawie wody w Zebrzydowicach na ul. Kochanowskiego od skrzyżowania ulic? Wyzwolenia do skrzyżowania z ul. E. Orzeszkowej, ul. Wojska Polskiego oraz na ul. Kwiatowej
Planowany czas zakończenia prac godz; 18:00
Za utrudnienia przepraszamy.

 

  GZWiK - (10.04.2018) GZWiK A W A R I A

O G Ł O S Z E N I E


Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniu 10.04.2018r. / wtorek / z powodu awarii na sieci wodoci?gowej występuj? przerwy w dostawie wody Kończycach Małych rejonie ulicy: Zielonej
Planowany czas usunięcia awarii 11.04.2018 (?roda) godz: 13:00
Za utrudnienia przepraszamy.

 

 


Przył?cza wodoci?gowe i kanalizacyjne powinien utrzymywać odbiorca usług

Próba narzucenia przedsiębiorstwu wodoci?gowo-kanalizacyjnemu finansowej odpowiedzialno?ci za utrzymanie wszystkich przył?czy wodoci?gowych i kanalizacyjnych nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa.

Zgodnie z art. 5 ust 2 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ?cieków (dalej ustawy), jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ?cieków nie stanowi inaczej, odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przył?czy wodoci?gowych lub instalacji i przył?czy kanalizacyjnych z urz?dzeniem pomiarowym wł?cznie. ►►► więcej

 


Archiwum >>>[Rok 2007] >>>[Rok 2008] >>>[Rok 2009] >>>[Rok 2010]>>>[Rok 2011] >>>[Rok 2012] >>>[Rok 2013] [Rok 2014] [Rok 2015] [Rok 2016] [Rok 2017] [Rok 2018]
 

 
         

strona zaprojektowana i wykonana przez: Przemysław Lose  crasher1977@o2.pl 
Copyright © 2007 Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji. All rights reserved.
Za tre?ci publikowane na stronach zawartych w odno?nikach (linkach) do innych witryn lub instytucji 
Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji nie odpowiada

 odwiedziło nas:  internautów